MENU

REHABILITACIÓ INTEGRAL D'HABITATGE EN SÒL RÚSTIC. SANT LLORENÇ

LOCALITZACIÓ: SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | ARQUITECTA COL·LABORADORA: ISABEL JAUME “BUIT ARQUITECTURA”
CONSTRUCTOR: ANDREU GOMILA | FOTOGRAFIA: MIGUEL ÁNGEL Garabal

El principal condicionant a l’hora d’enfrontar el projecte va ser que es tractava d’un antic habitatge rural, anterior a 1900, en desús i estat Runo. A més, la seva ubicació en una muntanya que corona una ària natural d’especial interès faci que la nostra intervenció hauria de ser feel i respectuosa amb la tipologia original i el seu procés constructiu, premisses fonamentals a l’hora d’aconseguir el permís d’obres per a la seva rehabilitació.

Aquest respecte màxim amb les preexistències suposava també el fet de no poder enderrocar elements de l’edificació més que la coberta i forjats, ja obsolets. No obstant això, les bigues que conformaven aquella coberta i forjats es reutilitza com llindes de les noves obertures de l’habitatge.

El propietari i promotor, constructor de professió, va participar d’aquesta necessitat protectora de l’edificació i la seva arquitectura original.

Es tracta d’un habitatge d’una superfície no molt gran, on es desenvolupant una zona de cuina-estar-accés com a únic espai d’entrada. Murs de pedra en sec amb prou cares conviuen amb una estructura metàl·lica que lis confereix solidesa. El doble espai de l’accés permet entendre el funcionament de l’habitatge amb un sol cop d’ull.

Fet d’especial rellevància va ser el disseny de banys i dormitoris en planta baixa. Per aquest dependències va aprofitar la pedra dels fonaments de l’edifici, que al costat d’una acurada excavació al seu voltant és l’únic element que vesteix les parts dels recintes. L’arquitectura dels espais es completa amb una decoració austera i tradicional.

Quant als exteriors s’ha intentat ser fidel amb l’arquitectura tradicional, practicant obertures controlades de proporcions verticals cap a les millors vistes però afegint elements més contemporanis com ara faixes de color blanc que combinen obertures en diferents plantes.

El toc final el dóna el tractament dels exteriors. La manca de paviments prefabricats, la utilització de la fusta en els elements de protecció i els talussos naturals que envolten la piscina acaben de definir un diàleg fantàstic entre l’edifici i el seu entorn.